wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две срещи и представи информация по повод предстоящото първо Българско Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което България поема от 1 януари 2018 г. за 6 месеца. Събитието уважиха заместник областният управител, г-жа Елена Томова, експерти от различни нива в областна и общинска администрации, НПО, медии, студенти и младежи, на които беше разяснено що е то Съвет на Европа, каква е същността на Председателството и какви ангажименти произлизат от това. Младежите проявиха интерес към конкурса за лого на Председателството, а администрацията коментира какви са възможностите и начините да се привлекат делегати в област Силистра.

Съветът на ЕС е основен орган за вземане на решения и изразител на интересите на държавите членки. Това е законодателният орган на ЕС – приема законодателни актове (регламенти, директиви), координира политиките на държавите членки, разработва обща външна политика и политика за сигурност, сключва международни споразумения, както и приема бюджета на ЕС, съвместно с Европейския парламент.

Осъществяването на Председателството е задължение на всяка държава членка, което произтича от Договора за функциониране на ЕС. Принципът е ротационен. Държавите са групирани в „тройки“, които поемат Председателството за 18 месеца. България е в група с Естония и Австрия, работят по обща програма с дългосрочни цели, на основата, на която всяка от тях изготвя своя собствен шестмесечен план. Основните две функции на Председателството са да представлява Съвета в отношенията му с другите институции на Европейския Съюз и да планира и ръководи заседанията на министрите и работните групи. Държавата председател трябва да бъде активна, да предусеща евентуалното блокиране на преговорите и да го неутрализира, като изготвя компромисни предложения, съвместяващи различните и често противоположни интереси на държавите членки.

България е изправена пред предизвикателството да поеме Председателството на Съвета на ЕС шест месеца по-рано от предвиденото в графика, поради излизането на Великобритания от ЕС. Работният процес ще се осъществява предимно в Националния Дворец на културата (НДК). Сградата ще претърпи основен ремонт и ще се превърне в най-модерния дигитален център в страната. Предвиден е пресцентър за около 300 журналисти, които ще посрещат международни медийни представители, а всички заседания ще се предават онлайн. Предстоят около 2000 събития в България и Брюксел, страната ни ще бъде посетена от над 20 000 делегати. По време на Председателството ще имаме възможността да демонстрираме своите достижения и познания във всички области на европейските политики, както и преговорните си умения, и по този начин да придобием влияние и престиж сред партньорите си. Това е изключителна възможност да покажем природата, културата и историческите си забележителности, да привлечем туристи, инвеститори и бизнес партньори.

Повече информация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз можете да получите на интернет сайта http://www.eu2018bg.bg/, както и в офиса на Областен информационен център - Силистра.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

PC020453   PC020468 PC020459  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.