wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Или как европейските фондове подпомагат социалните услуги в област Силистра

            Областен информационен център – Силистра ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране в периода 10 – 12 май 2017 г. Сформирана група от младежи-доброволци и журналисти ще посети социални центрове в гр.Силистра, в които са инвестирани европейски средства чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Целта на посещението е участниците да се запознаят с проектите, които финансират дейността им и след разговори намясто с ползвателите на социални услуги, да бъдат подготвени текстове с лични истории за ползата от европейското финансиране в социалната сфера.

            Информационната обиколка е част от Национална кампания под наслов „ЗАЕДНО за Европа“ на Мрежата от областни информационни центрове в България, чиято цел е отбелязване на три значими годишнини:

  •      60 години Европейски социален фонд;
  •      10 години от присъединяването на България към ЕС;
  •      6 години от цялостното функциониране на Мрежата от Областни информационни центрове в България.

            В рамките на инициативата, ОИЦ-Силистра организира поредица от събития във всички общини от област Силистра: Конкурс за детска рисунка; Изработване на изложбени пана със значими проекти; Дебат между студенти и журналисти.

            Голямо събитие на открито в гр.Силистра ще постави финал на инициативата на местно ниво, а цялостното закриване на кампанията ще е в гр. Габрово на 20 и 21 май 2017 г. с общо събитие с представители на всички ОИЦ и участие в традиционния карнавал на града.

#Europe in my region 2017

Or how European funds supports social services in Silistra area

            District information point – Silistra (DIP) will hold Open days in EU-funded projects within the period 10 - 12 of May 2017. A group of youths and journalists will visit social projects in Silistra, financed by European Social Fund and European Regional Development Fund. The aim of those visits is to show the growth of the projects and after talking with beneficiaries, to write a short personal story about the good influence of the EU funding in the social sphere.

            The information tour is part of the National campaign called “United for Europe” of the Network of 28 district information points in Bulgaria, which purpose is to celebrate 3 important anniversaries:

  •      60 Years of European Social Fund
  •      10 Years of Bulgaria’s membership in the European Union
  •      6 Years of overall functioning of the Network of DIPs in Bulgaria

            Under the initiative, DIP-Silistra organizes a series of events in all municipalities in Silistra area: Children Drawing Competition; Exhibition of significant projects; Debate Students vs. Journalist.

            At local level, the end of the initiative will be given with grand outdoor event. The overall closing of the national event will be in Gabrovo city on 20-21 of May with representatives from all District Information Points and participation in the traditional city festival.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.