wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Позитивните младежи срещу критичните журналисти

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе състезание по дебати на тема „10 години България в Европейския съюз“. Като част от националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от Областни информационни центрове в България, събитието провокира участниците да потърсят информация относно предимствата и недостатъците от членството на България с ЕС.

     По предварително подготвен регламент, отборите изложиха своите гледни точки по темата. Отбор „Евро Младежи Силистра“ с капитан Тодор Панчев обедини 4-ма студенти от РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силистра, които изтъкнаха предимствата от присъединяването на България към ЕС. Те заложиха на своя личен опит и възможностите, които членството предоставя на студентите: европейски стипендии, програма Еразъм +, както и обмяна на опит с други училища. Освен студент, Галина Димитрова е и земеделски стопанин. Тя отбеляза, че без европейските програми и субсидии, нейното стопанство не би могло да се развие. Вече е реализирала два успешни проекта, а трети е в процес на подготовка, открила е и нови работни места.

     В отбора на отрицаващите с атрактивното име „Под сурдинка: дребният шрифт на евродирективите“ начело с капитан Йордан Георгиев влязоха представители на две поколения – Незабравка Кирова-Христова, Анхела Великова и Виктор Великов. Те насочиха вниманието върху негативните страни от членството на България в ЕС и заложиха на тезата: по много и различни причини, България не е готова да ползва всички възможности, които й се предоставят. Според тях е недопустимо след 10 годишно членство, страната ни да е най-бедната в Европа, със законодателство, несъобразено с динамичната среда, с лошо здравеопазване и образование. Припомниха и позициите, които град Силистра е имал през римско време и в близкото минало – а именно: голям център, с развита промишленост, ниска безработица и с няколко вида транспорт, в това число и въздушен.

     Представянето на отборите бе оценено от жури в състав: Ростислав Павлов – секретар на Община Силистра и председател на журито, Диана Бебенова – преподавател и представител на Евродеск за Силистра и Константин Стоилов, общински съветник и юрист. Те оцениха отборите по 7 критерия, като основното правило бе, че няма вярна и невярна теза, а повече или по-малко убедително защитена. След трудните преценки и сложното точкуване, с една точка преднина победи отбора на студентите. Организаторите бяха предвидили индивидуални грамоти и предметни награди за всички участници: за първите места – електронни книги, а за вторите – дигитални фоторамки.

     Неслучайно дебатите се състояха в АРГИ Център, гр. Силистра – обект, изцяло изграден с европейски средства. Г-жа Цветелина Нешкова, председател на Управителния съвет на СНЦ „Алианс за регионални и граждански инициативи“, се включи в събитието и разказа за проект „Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района на Силистра - Кълъраш“, финансиран по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР. Логистичният бизнес център за подкрепа на предприемачеството е построен и открит през 2014 г. Модерната и отлично оборудвана среда е подходяща за провеждане на образователни, информационни, консултантски и логистични дейности.

     ОИЦ-Силистра представи информация относно напредъка от инвестирането на средства от европейските фондове в Силистра. В презентация и снимки бе обобщено постигнатото в област Силистра от началото на членството на България в ЕС.

     Публиката също бе активен участник в организираната проява – чуха се въпроси, мнения и обобщение: „ЕС е нещо тъй хубаво и прекрасно, което обаче провокира нашите недостатъци“. И все пак, събитието приключи с позитивното послание: „Всички продължаваме напред, ЗАЕДНО за Европа и с надежда за едно по-добро бъдеще за България“.

     Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

P5111437  P5111484 

P5111487  P5111509

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.