wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две работни срещи на 21 декември 2017 г. – с представители на медиите и с партньорски организации от областта. Управителят Ана Караджова приветства гостите като им благодари за ползотворното сътрудничество през изминалата година и отправи пожелание за нови съвместни инициативи през 2018 г.

     Експертът Мария Недялкова обобщи дейността на ОИЦ-Силистра през 2017 г. в цифри и думи – събития, участници, срещи. Представи в снимки Националната инициатива на мрежата от ОИЦ в България, в рамките на която в област Силистра бяха проведени разнообразни събития: конкурс за детска рисунка, насочен към деца, връстници на членството на България в ЕС; дебати на тема „10 години България в ЕС“; както и открити приемни, срещи и концерти. Изработени бяха информационни табла с мотото „Открийте 10-те разлики“, които представят 10 значими проекта в областта със снимки „Преди и След“ реализирането им. Присъстващите се запознаха с проведените съвместните обиколки с Национална служба за съвети в земеделието и с Областна администрация Силистра, част от които и в малки населени места като с.Дичево, с.Поройно и с.Сребърна.

     Елена Стоянова, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ, представи обобщена статистика на финансираните проекти до момента. В област Силистра се изпълняват проекти за над 67 млн. лв., като над 28 млн. лв. са инвестирани в земеделския сектор, близо 21 млн. лв. са вложени в инфраструктура и около 9 млн. са договорени в частния сектор. Голям дял (около 8 млн. лв.) заемат и социалните проекти, които подпомагат хората в неравностойно положение като им осигуряват „топъл обяд“, медицински грижи и подкрепа. Присъстващите бяха запознати и с възможностите по ЕСИФ през 2018 год. по всяка Оперативна програма. Очакват се мерки за енергийна ефективност, развитие на туристически атракции и опазване на околната среда.

     По покана на ОИЦ-Силистра, Йордан Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация Силистра, представи основните акценти при предстоящото Председателството на България на Съвета на ЕС и провокира участниците с интересни въпроси по темата.

     През изминалите дни екипът на ОИЦ-Силистра проведе работни срещи и с представителите на местната власт – с д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, с Ивелин Статев, областен управител на област Силистра, както и с д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет Силистра. Всички срещи приключиха с пожелания за успешни проекти и за по-добър живот за жителите на Силистра през новата 2018 г.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

PC211896  PC211895

PC211908  PC211913

  PC211926  PC211934

PC211939

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.