wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе първите си срещи за новата 2018 г. с ръководствата на общинските администрации от област Силистра. Експертите от ОИЦ обобщиха дейността на центъра през 2017 г. и представиха възможностите за кандидатстване по Оперативните програми според индикативните им годишни работни програми за 2018 г. Обсъдени бяха и текущите общински проекти, които да бъдат включени в Сборник с успешни проекти от област Силистра – поредно издание на ОИЦ-Силистра, предвидено за втората половина на годината. Екипът на ОИЦ получи предварителна подкрепа по повод ежегодната национална кампания на Мрежата от ОИЦ в България, която предстои да бъде подготвена и реализирана през 2018 г. Срещите приключиха с пожелания за успешна година и за още повече партньорски инициативи. Да създаваме ЗАЕДНО!

     Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

IMG 8416 web   IMG 8419 web   IMG 8426 web

P1181941 web    P1181944 web

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.