wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща в гр.Силистра на тема „Добри практики в сферата на образованието“.

     Експертите от ОИЦ ще представят успешни проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и нови възможности в сферата на образованието.

     Гости на събитието ще бъдат експертите от Центъра за кариерно ориентиране Силистра, които успешно приключиха своя проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ и от тази година продължават своята дейност със средства от държавния бюджет. По време на срещата ще бъдат наградени победителите в конкурса за лого на Кариерния център.

     Информационното събитието ще бъде проведено на 27 март (вторник) 2018 г. от 15:30 часа в залата на ОИЦ-Силистра.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.