wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе информационна среща в гр.Силистра на тема „Добри практики в сферата на образованието“. Участие в събитието взеха активни младежи от областта, както и експерти в сферата на образованието и младежките дейности.

     Като информационен център, който, наред с актуалните възможности, споделя и успешните примери с европейско финансиране, ОИЦ-Силистра представи Центъра за кариерно ориентиране Силистра (ЦКО) като добра практика за територията на цялата област. Той е създаден в края на 2012 година по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, който се реализира на 2 етапа. Първият етап е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за срок от 3 години, а вторият по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с продължителност 2 години. От януари 2018 г. Центърът продължава своята дейност като част от НАО „Галилео Галилей“ Силистра със средства от Министерството на образованието и науката и Община Силистра. Основната дейност се състои в консултиране на ученици от 1 - 12 клас по въпроси, свързани с избор на професия, себепознание, учене за вземане на решение и преход към пазара на труда. В рамките на втората фаза на националния проект (януари 2016 – декември 2017) са консултирани над 100 000 ученика, а с над 20 000 младежи в горен курс са проведени индивидуални консултации за ориентиране в избора на образование и/или професия. Програмата за кариерно ориентиране е първата, която включва ученици от начален етап на образование в своите дейности. Тя има цялостен и системен характер като осигурява връзка между училището и пазара на труда чрез различни методи, подходи, идеи и инструменти за работа.

     За популяризиране на своята дейност и отбелязване на новото начало на своята работа, експертите от ЦКО, заедно с Община Силистра и НАО „Галилео Галилей“, организираха конкурс за избор на лого. Участие взеха 9 ученици и младежи с 18 предложения. По време на срещата всеки от тях представи своята работа по различен и интересен начин, включвайки отговори на предварително зададените от кариерните консултанти въпроси: Кое ме привлече да участвам в този конкурс? Как присъства такава творческа дейност в живота ми? Какво ми дава такъв тип работа в личен план?

     Специално сформирано жури с експерти от различни области обсъди всички предложения по предварително определените критерии от регламента на конкурса. Победител в конкурса и „Създател на лого на ЦКО Силистра“ стана Диян Джамбазов. Емил Симеонов получи допълнителна награда за „Най-добро представяне на проектна идея“ , а за своето лого Емануил Джамбазов спечели надпреварата при „Избор на Фейсбук потребителите“, както и специална награда за „Отличителен знак на Панорама на образованието“.  За всички победители имаше грамоти и награди от организаторите, а ОИЦ-Силистра подари рекламни материали на всеки от участниците.

     Друг значим проект с национално покритие е „Твоят час“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). На територията на област Силистра през учебната 2016-2017 година са обхванати повече от 6 000 ученика в над 500 групи – по интереси и при обучителни затруднения. През настоящата учебна година, изпълнението му се радва на още по-голям успех – броят на учениците е над 6 800 от 44 училища с по-голям брой групи по интереси и по-малко групи по обучителни затруднения. Проектът е отчетен като добра практика на национално ниво и се очаква да продължи и през следващата учебна година.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

3   17 

16   18

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.