wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център - Силистра проведе Граждански диалог на тема „Бъдещето на политиката на сближаване на Европейския съюз“ с участието на европейските депутати Андрей Новаков и Емил Радев.

    Събитието започна с видео обръщение на еврокомисар Мария Габриел, която приветства провеждането на подобни събития и очерта основните приоритети на новия програмен период (2021-2027) – по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана, по-социална и по-близка до гражданите Европа.

     Д-р Юлиян Найденов, Кмет на Община Силистра и Ивелин Статев, Областен управител на област Силистра също отправиха своя поздрав към гостите и им пожелаха да продължават да дават своя принос за развитието на Силистра и България като част от голямото семейство, наречено Европейски Съюз.

     Всяка община получи плакет и грамота за Принос към Политиката на сближаване на ЕС на местно ниво.

     Европейските депутати Емил Радев и Андрей Новаков представиха преговорите, които се водят относно Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и регламентите за новия програмен период на ЕС. Очаква се увеличение от 8% за Кохезионната политика за България. Предлага се още разходите за ДДС за проекти на стойност над 5 млн. евро вече да не са допустими. За операциите под този праг разходите за ДДС ще се възстановяват без изключение. Депутатите ще настояват за единна ставка за определени ресурси, например канцеларски материали, при изпълнението на европейски проекти и по-опростено кандидатстване.

     Младите хора могат да се възползват от първата българска програма на Европейския съюз (A.L.E.C.O) с основна цел осигуряване мобилност за минимум 120 млади европейски предприемачи и подкрепа по пътя към успеха им. Програмата е с продължителност 2 години и ще дава безплатна стипендия и самолетен билет до включени в нея дестинации. Там младежите, в рамките на 1 до 3 месеца, ще бъдат на практика в малки и средни предприятия.

     От следващата година, ресурс в размер на над 1 млн. евро ще отива за изследване качеството на храните в България, проект, който те двамата са защитили пред Европейската комисия. България е страната с най-лошо качество на храните и най-малко подадени сигнали. Депутатите призоваха гражданите да сигнализират и да отстояват статута си на равноправни европейски граждани.

     От 29 октомври стартира открита платформа за селата. Това е социална мрежа за селата в България, която цели да популяризира местния бит и култура и да помогне за съживяването на селата в България.

     Събитието завърши с оживена дискусия относно бъдещето на България в ЕС, приоритетите на страната и възможностите за кандидатстване по оперативните програми. Засегнати бяха и въпросите за Дунав мост при Силистра, промени в европейския регламент относно програмата за трансгранично сътрудничество, бъдещето на институциите – образование, култура, дигитализация и други.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

7  5

79   80

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.