wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра проведе информационни събития във всички общини от област Силистра за представяне на отворената процедура „Социално включване в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

     Основната цел на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Общият размер на процедурата е 5 млн. лв, като няма изискване за минимален размер на безвъзмездна помощ на проектните предложения. Максималният размер, за който може да се кандидатства за едно проектно предложение е 200 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента.

     Допустими кандидати по настоящата процедура са доставчици на социални услуги съгл. чл. 18, ал.1, т. 3 и 4 от ЗСП. Може да се кандидатства самостоятелно или в партньорство. Допустими партньори са общини и неправителствени организации. Партньорството е насърчително, но не е задължително и не носи допълнителни точки при оценката на проектните предложения. Допустими целеви групи са хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания; деца в риск , вкл. с увреждания; възрастни в риск, както и служители на доставчици на социални услуги.

     Освен задължителните дейности за организация, управление, информация и комуникация, допустими дейности по тази процедура са:

  • Предоставяне на услуги за социално включване за деца/лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
  • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
  • Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, вкл. и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата/децата с увреждания;
  • Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи;
  • Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

     По време на информационните събития бяха споделени полезни практически съвети относно подготовката на проектите, допустимите дейности, както и попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Показана бе и методиката за оценка на проектите. Срещите прераснаха в работни дискусии, в които присъстващите се включиха активно и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи, коментирани бяха различни казуси и примери от практиката.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IMG 4301   PB200198   PB210214

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.