Печат на тази страница

     Областен информационен център – Силистра проведе посещения при бенефициенти във всички общини от област Силистра. Посетени бяха проекти от различни сфери на дейности – образование, земеделие, социални дейности, както и местна инициативна група и общински проекти.

     В община Тутракан експертите присъстваха на събитие „Първа копка“ във връзка с изпълнение на проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура на гр. Тутракан“. Ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност в Общински център за извънучилищни дейности и детска градина „Патиланчо“ в гр.Тутракан.

     В община Ситово, ОИЦ-Силистра посети земеделски стопанин, бенефициент по подмярка 6.3 „Развитие на малки земеделски стопанства“, който отглежда 10 дка кайсиева градина. В рамките на проекта е закупен трактор и пръскачка, както и е постигнато увеличаване на овощната градина с още 5 дка.

     По време на срещата с представител на ръководството на Община Дулово, бяха обсъдени проектите, по които Общината работи в момента, ползите от тях и трудностите, които срещат при изпълнението им.

     Община Кайнарджа е бенефициент по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на нов учебен корпус на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“ с.Средище, община Кайнарджа“. В рамките на проекта е изградена напълно нова сграда с учебни кабинети, която е оборудвана с 24 реално действащи макети на всички видове съвременни двигатели, трансмисии, ходова част и всички агрегати на автомобил, трактор и камион, които се използват в учебния процес.

     В община Алфатар, експертите се срещнаха с доставчик на социални услуги на територията на общината. В момента изпълнява проект „Топъл обяд за гражданите на община Алфатар“ по ОП „Храни“, по който 440 лица и семейства в затруднено положение получават ежедневно топла храна.

     В община Главиница, експертите посетиха Местна инициативна група „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, където проведоха работен разговор с ръководството по повод предстоящите процедури по Стратегията за местно развитие и възможностите за партньорство.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Срещи с бенефициенти 4