wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 138

ОИЦ - Силистра със заключителна обиколка в общините от областта

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе посещения при бенефициенти във формат работни срещи с ръководствата на всички общини в област Силистра и с това завърши обиколките по общини за 2016 г. На присъстващите беше представена статистика за постигнатото до момента във всяка община по оперативните програми – брой сключени договори за изпълнение на общински проекти, разплатени средства и разпределение по сектори. Особен интерес предизвика подготвената информация за проектите на местния бизнес и на земеделските стопани.

Управителят Ана Караджова обобщи дейността на центъра за 2016 г. на областно и общинско ниво – събития, участници и консултации, разясни предстоящата Национална кампания на мрежата от ОИЦ в България през 2017 г. и представи план за провеждане на информационни събития през следващата година. По време на срещите бяха обсъдени възможностите за кандидатстване по ЕСИФ през 2017 г., както и системни грешки и трудности при кандидатстване и отчитане на проекти в ИСУН. Ръководствата посочиха своите приоритети за следващата година и заедно с експертите коментираха тези процедури и мерки за кандидатстване, които биха предизвикали най-силен интерес сред жителите в съответната община. Бяха потърсени нови начини за още по-ефективно информиране на потенциалните бенефициенти. Срещите приключиха с пожелания за успешна 2017 г. и за още по-ползотворно сътрудничество в интерес на гражданите!

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

PC140473  PC140493  PC140490  PC150502  PC160505  PC160510

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две срещи и представи информация по повод предстоящото първо Българско Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което България поема от 1 януари…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)“. Какво представлява българското председателство и защо е важно за нас, са…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В СИЛИСТРА

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представи процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд. Социалното предприемачество е бизнес със социална…

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в гр.Силистра за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Процедурата е…

Продължава...

Европейски пари за българското селско стопанство

         Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) направи информационна обиколка в седемте общини от област Силистра за представяне на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.