wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 138

Старт на информационната кампания „Успешни ЗАЕДНО“ в област Силистра

В гр.Главиница се състоя първата от цикъла информационни срещи на тема „Европейски възможности за бизнеса през 2016“. Областен информационен център – Силистра проведе партньорско събитие, съвместно с Дирекция Бюро по труда Тутракан, филиал Главиница, като целта бе да се разшири информацията и да се обхване и темата за осигуряване на заетост.

Информационният ден започна с работна среща с ръководството на Общинската администрация в Главиница. Пред вр.и.д. кмет на общината г-жа Сюзан Хасан и нейния екип бяха представени предстоящи възможности за реализиране на общински проекти. Обсъдени бяха и темите за бъдещи информационни срещи, които да бъдат от полза за различните заинтересовани организации и лица от общината.

Възможности за финансиране на бизнеспроекти по Оперативните програми представи Елена Стоянова, експерт в ОИЦ-Силистра, като акцентът беше поставен върху актуалната покана за подаване на проектни предложения от работодатели „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта на процедурата е да бъде подобрена работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Веселин Митев от Бюро по труда Главиница представи пред работодатели и безработни лица европейски и национални възможности за разкриване на нови работни места чрез субсидирана заетост, за провеждане на платени стажове и включване в обучения. Безработните бяха призовани да търсят активно информация, да участват в предлаганите мерки и да повишават своите трудови компетенции и умения.
Събитието е част от националната информационна кампания на мрежата от ОИЦ в България под надслов „Успешни ЗАЕДНО“. Инициативата е насочена към представители на бизнеса и протича в цялата страна в периода 22 март – 09 май.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

P4130199P4130211P4130218P4130223

Продължава...

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС във връзка с опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на МСП

Настоящата анкетна карта може да бъде попълнена и изпратена до края на месец април на e-mail: oic_silistra@abv.bgЕлектронният вариант на анкетата можете да намерите в прикачен файл по-долу.Благодарим Ви за отделеното…

Продължава...

Бизнесът и ОИЦ-Силистра – успешни ЗАЕДНО

На 22 март 2016 г. официално бе даден стартът на поредна обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) в България под надслов „Успешни ЗАЕДНО“. Информационната кампания е насочена…

Продължава...

НОВ ПРОЕКТ ЗА РАБОТАТА НА ОИЦ-СИЛИСТРА И НОВА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА, НАСОЧЕНА КЪМ БИЗНЕСА

Съвместна пресконференция проведоха Община Силистра и Областен информационен център – Силистра (ОИЦ). Поводът бе подписването на договор за предоставяне на БФП (безвъзмездна финансова помощ) с Управляващия орган на Оперативна програма…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“ Възможности за преодоляване на бедността и социално включване

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се включи активно в националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“. Инициативата се реализира от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно…

Продължава...

ОИЦ-Силистра се включва в кампанията „Заедно за съпричастността“

На 16 ноември 2015 г. Областен информационен център - Силистра стартира дейности в рамките на националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“. Инициативата се реализира от мрежата от 28…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.