wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 138

Европейските инвестиции в област Силистра 2007-2013

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ) проведе серия от работни срещи във всички 7 общини от област Силистра за проучване на приключили проекти по Оперативните програми 2007-2013 г. Пред експертите от центъра стои задачата да подберат, характерни за всяка община, европейски проекти, които да представят в ново печатно издание - алманах с Добри практики. За периода 2007-2013 г., на територията на област Силистра са договорени над 179 млн. лв. за изпълнението на 128 проекта по Оперативните програми (2007-2013), съфинансирани от европейските фондове и националния бюджет на РБългария. Получените до момента средства възлизат на над 65 млн. лв. 81 проекта вече са приключили, 15 са в процес на изпълнение, 6 са временно спрени, 11 са регистрирани, а 15 от договорите са прекратени. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" са финансирани 56 проекта. Със средства от програмата безработни лица са стартирали самостоятелна стопанска дейност;  подобрени са  условията на труд и са осигурени европейски стандарти за безопасност на средата за работници и служители; осигурен е  транспорт до работното място. За самотно живеещи хора и такива с различни видове увреждания са осигурени подходящи социални услуги - „Социален асистент" и „Домашен помощник" , както и функционирането на центрове за настаняване от семеен тип, за социална интеграция и рехабилитация. Осигурени са адекватни социални услуги и за деца и младежи в отговор на идентифицирани техни нужди. Финансирани са и дейности, осмислящи свободното време на учениците чрез разнообразни извънучилищни и извънкласни форми и дейности; обучение в граждански умения чрез дискусионни клубове; ефективно партньорство с бизнеса за качествено професионално образование; осигурена е образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Чрез 22 проекта по Оперативна програма „Регионално развитие" са внедрени мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на територията на общините; рехабилитирана е част от общинска пътна мрежа; осигурена е зелена и достъпна градска среда; изградена или обновена е социална, здравна и туристическа инфраструктура, както и инфраструктура за превенция на рискове; проведено е устойчиво иновативно културно събитие; изготвени са Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. По Оперативна програма „Околна среда" са сключени 9 договора, като в процес на изпълнение са проектите за изграждане на ВиК инфраструктура и пречиствателни станции за отпадни води в Силистра, Тутракан и Дулово. Бизнесът е сключил 24 договора за изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Инвестициите са за повишаване на качеството и въвеждане на международно признати стандарти; технологично обновление и модернизация на предприятията; енергийна ефективност; въвеждане на иновации в производството. Чрез реализирането на 16 проекта, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет", служителите в общинските администрации и областна администрация Силистра са повишили своите квалификации и умения, с което са осигурили ефективност и компетентност при предоставяне на качествени услуги на населението, изготвени са необходимите документи за подготовка на различни общински политики, осигурява се публичност и прозрачност, както и се провежда мониторинг и контрол при тяхното изпълнение. По Оперативна програма „Техническа помощ" е финансиран проектът за изграждане и функциониране на Областен информационен център - Силистра, чиято основна роля е да повишава информираността на населението относно Политиката на сближаване на ЕС в България. Организират се различни събития и инициативи за популяризиране на възможностите, които предоставят Европейските фондове, за финансиране на проектни идеи. По време на работните срещи бяха обсъдени и бъдещите събития във всички общини, във връзка с националната инициатива на мрежата от ОИЦ в България - „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Кампанията стартира на 16 март 2015 г.  ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА – ПО-БЛИЗО ДО ХОРАТА

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ) събра представители на национални и регионални медии за станалата традиционна декемврийска среща за отчитане на своята дейност през изминаващата година. През 2014 г. експертите…

Продължава...

ФОТОИЗЛОЖБА С УСПЕШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В СИЛИСТРА

В периода 24-28 ноември 2014 г. се провежда национална кампания под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.". Целта на поредицата изложби е да покаже добрите примери, които…

Продължава...

Областен информационен център – Силистра представя УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА 2007-2013

Мрежата от Областни информационни центрове в България стартира обща инициатива на тема „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020". Това е национална кампания за популяризиране на постигнатите резултати по Оперативните…

Продължава...

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Силистра

Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 9/2014 г. Бюлетин на областен информационен център - Силистра, бр. 8/2014 г. Бюлетин на Областен информационен център - Силистра, бр. 7/2014 г.…

Инициативата „Да спортуваме ЗАЕДНО“ завърши с грандиозен хепънинг в Силистра

ФК „Червена звезда", гр.Дулово е победител в областния турнир по футбол, а Йоана Каракашева спечели голямата награда Велосипед На 17 октомври (петък), на Стария стадион в Силистра се проведе заключителното…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.