wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Как да стартираме успешно социално предприятие, кои са примерите за устойчив социален бизнес у нас и откъде да намерим финансова подкрепа за нашите идеи са част от въпросите, които се дискутираха в рамките на провелите се информационни срещи, организирани от Областен информационен център Сливен.  

Събитията се проведоха в периода от 29 ноември до 05 декември 2016 г. в общините Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица. Над сто души – представители на областна, общинска администрация, фирми, читалища и неправителствени организации се запознаха с условията за подпомагане, както на съществуващи, така и за създаването на нови социални предприятия.

Финансовата помощ се предоставя в рамките на процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по ОП  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

С осигурено финансиране в размер на 15 млн. лева българските работодатели, неправителствени организации, кооперации на хора с увреждания и общини ще получат възможност да стартират изпълнението на избрана от тях дейност в сферата на социалната икономика.

Целта е да се създадат условия за професионална интеграция на уязвими групи, а възможността това да се случи успешно е чрез създаване на социални предприятия, които предлагат иновативен бизнес модел, съчетаващ в себе си икономически резултати със социални цели.

Социалното предприятие следва да се издържа от собствената си дейност, да генерира приходи, като реинвестира печалбата си отново в обществено полезни дейности. За разлика от традиционните капиталови дружества, чиито бизнес-фокус е насочен главно към постигане на финансови резултати, предприятията от социален тип имат за цел да насърчат солидарността, да осигурят заетост и подкрепа за самостоятелен живот на хора в неравностойно положение. Сферата на дейност, в която може да работи социалното предприятие, е неограничена – от производство на стоки за бита до предоставянето на услуги.

Минималната финансова помощ, за която може да кандидатства една организация за създаване и развитие на социално предприемачество, е 50 000 лева, а  максималната – 391 166 лева.

До 17:30 часа на 05 януари 2017 г., всички заинтересовани лица могат да подават своите проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Подробна информация относно условията за отпускане на безвъзмездно финансиране по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.