wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От началото на годината екипът на Областен информационен център (ОИЦ) Сливен е организирал общо 29 публични информационни събития на територията на областта, в които са взели участие над 800 представители на различни целеви групи. Подробна информация относно дейността и инициативите, реализирани през 2016 г., бе представена в рамките на провелата се днес пресконференция.

В присъствието на журналисти, представители на общинска администрация Сливен и партньорски организации, управителят на ОИЦ Сливен, Весела Омайникова представи постигнатите до момента резултати.

Събитието уважиха кметът на Община Сливен Стефан Радев заедно със своите заместници Стоян Марков и Пепа Чиликова,  а също и секретарят на Община Сливен – Валя Радева.

Равносметката за изминаващата година показва, че екипът на ОИЦ Сливен е посрещнал близо 560 посетители, на които са предоставени  навременни и компетентни отговори при търсене на подходящо финансиране за реализация на тяхната идея.

Сред основните теми на информационните срещи, организирани през 2016 година, са  развитието на социалното предприемачество, подкрепата за разработване на иновации от стартиращи предприятия, повишаването на енергийната ефективност във фирмите, а също и подобряването на качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства чрез активно включване на пазара на труда.

Екипът на ОИЦ Сливен бе част и от общата инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра в България. През годината беше организирана национална кампания под надслов „Успешни ЗАЕДНО“, която обхвана територията на цялата страна. Инициативата бе насочена към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, като целта бе да се идентифицират нуждите на бизнеса и да се обвържат с реални възможности за финансиране, които се предоставят по Оперативните програми 2014-2020 г., както и с възможности за работа с финансови инструменти, които са част от подкрепата, предоставена на България от ЕСИФ.

Приоритет в дейността на Областен информационен център Сливен през 2017 г. ще бъде отново повишаване на информираността сред жителите на областта относно кандидатстването  и изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства, както и популяризирането на добри практики от успешно приключили такива.

Вратите на Областния информационен център са отворени, както за потенциални и настоящи получатели на безвъзмездна финансова помощ, така и за всички организации и лица, които се интересуват от това, каква е политиката на Европейския съюз за развитие на регионите, как и за какво се изразходват средствата от европейските фондове.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.