wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център Сливен стартира кампания под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Инициативата ще се осъществи в периода 10 март – 20 май 2017 г. на територията на цялата страна чрез Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Целта на кампанията е да повиши информираността сред гражданите относно постигнатите резултати в резултат на предоставената финансова помощ по линия на европейските фондове, както и отбелязването на три значими годишнини: 10 години от присъединяването на България към ЕС, 60 години от създаването на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове.

От 1 януари 2007 г. страната ни стана пълноправен член на Европейския съюз, а договорът за присъединяване бе подписан на 25 април 2005 г. В резултат на това в развитието и модернизирането на българските региони и инфраструктура бяха инвестирани десетки милиарди левове европейски средства, а стабилността и устойчивостта на прилаганите европейски правила и стандарти създадоха предпоставки за значително нарастване на чуждите инвестиции в българската икономика и разкриването на нови работни места.

В рамките на инициативата „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ ще бъде отбелязана и шейсетата годишнина от функционирането на Европейския социален фонд, създаден с учредителния Договор от Рим през 1957 г., в подкрепа на заетостта и насърчаване на социално-икономическото сближаване в общността.

Социалният фонд е основният финансов инструмент на Европейския съюз, спомагащ за развитието на човешките ресурси, осигуряването на трудова заетост, насърчаването на образованието, както и подобряването на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.

В дните на кампанията, до 25-ти април, ОИЦ Сливен ще организира информационни срещи на територията на цялата област. Екипът на Центъра ще посети всеки един от общинските центрове, където на място ще информира относно целите на инициативата и ще разяснява въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти с европейски средства.

Информационните срещи ще бъдат съпътствани с празнични мероприятия, в които ще се проведат забавно шоу, игри, творчески работилници и викторини, посветени на трите юбилейни събития.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.