wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 1, 47 млрд. лева е финансирането, което България ще получи от Европейския социален фонд (ЕСФ) за периода 2014-2020 г. за развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Социалният фонд е основният финансов инструмент на Европейския съюз, спомагащ за развитието на човешките ресурси, осигуряването на трудова заетост, насърчаването на образованието, както и подобряването на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.

Във времето от 2007 г. до 2013 г. благодарение на фонда близо 10 млн. европейци са успели да намерят нова работа. В този период ЕСФ е осигурил и значителна подкрепа за модернизирането, укрепването и разширяването на обхвата на обществени служби и институции, занимаващи се с работата на активния пазар на труда.

През 2017 година се честват 60 години от функционирането на Европейския социален фонд, създаден с учредителния Договор от Рим през 1957 г., в подкрепа на социално-икономическото сближаване на хората в общността.

Областен информационен център Сливен ще отбележи юбилейното събитие, популяризирайки актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по европейски проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд.

В периода 03 – 06 април 2017 г. Центърът организира „Дни на отворените врати“.  В тази връзка ОИЦ Сливен ще проведе информационни срещи с ученици от професионални и профилирани учебни заведения. Младежите ще се запознаят с  проекти, реализирани на територията на област Сливен, свързани с подобряване на качеството и достъпа до образование и заетост, както и предоставяне на социални услуги в общността.

Инициативата е част от националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, която се осъществява едновременно на територията на цялата страна. Организатор е Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.