wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

До 14 юни 2018 г. е срокът за подаване на проектни предложения по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общият бюджет на процедурата е 22 млн. евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 25 000 евро, като изплащането на средствата се извършва на два етапа.

Допустими кандидати са физически лица на възраст между 18 и 40 години, които са регистрирани като земеделски стопани не повече от 24 месеца преди датата на подаване на проектното предложение. По Мярката могат да кандидатстват също еднолични търговци (ЕТ), както и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Младите стопани следва да бъдат собственици, наематели или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици или наематели на животновъдните сгради и помещения. Изисква се икономическият размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем, да бъде в границите между 8000 и 16 000 евро (включително).

Не се допуска участието на бенефициенти, получили финансиране по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, а също и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Няма да се предоставя финансова помощ и за проекти на млади фермери, които вече са получили средства създаване на стопанства в предишния програмен период по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проекти на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

Проектните предложения по Мярката се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. За целта е необходимо всеки кандидат да притежава валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.