wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Стартира онлайн допитване за бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз, както и нейното регионално измерение, свързано с развитието на ключови икономически и социални сектори.

До 15 ноември 2018 г. всяко анкетирано лице има възможност да изрази своето мнение относно основните приоритети и направления, в които следва да бъде насочено европейското финансиране с оглед специфичните нужди на региона, в който живее, както и очакваните резултати от изпълнението на следващия програмен период.

Основната цел на допитването е изследване на обществените нагласи относно необходимостта от разработване и прилагане на допълнителни мерки в области на интервенция като образование, социални дейности, икономика, околна среда и транспорт.

Проучването е част от националната кампания "Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС", организирана от Мрежата от 27 Областни информационни центъра в страната.

Инициативата цели да популяризира информация относно Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г., както и предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период.

Данните от анкетното допитване ще бъдат обобщени и анализирани от Дирекция "Централно координационно звено" към администрацията на Министерски съвет.

В рамките на националната инициатива Областен информационен център Сливен организира и обществен дебат за бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз с участието на представители на местната власт, бизнеса, неправителствени организации и др. Проявата има за цел да привлече гражданите в отворен диалог за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Съюза.

Събитието ще се състои на 31 октомври 2018 г. от 11:00 часа в зала "Май" на Община Сливен.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анкетна карта "Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.