wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През втората половина на настоящата година всички бенефициенти, които изпълняват проекти по оперативните програми в България, ще имат възможност да ги отчитат по електронен път. Това стана ясно на срещата организирана от Областен информационен център Сливен, на която бяха представени възможностите за онлайн подаване и отчитане на проекти по оперативните програми на Европейския съюз. Над 30 представители на общини, образователни институции и неправителствени организации придобиха практически умения за работа с Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и обособените в нея модули за „Електронно кандидатстване" и „Електронно отчитане" на проекти в онлайн режим. Добромир Василев, главен експерт в Дирекция „Информационни системи за управление на средствата от ЕС" към Министерския съвет демонстрира новите възможности на ИСУН за електронно кандидатстване и електронно отчитане на проекти по оперативните програми през настоящия програмен период 2014-2020 г.  Акцент в първата част на срещата бе електронното подаване на проекти. Нагледно бяха показани всички стъпки, през които ще премине кандидатът, за да подаде онлайн своето проектно предложение.  Във втората част на форума бе разяснено на участниците как се изготвят и подават през системата различните изискуеми отчетни документи - технически доклад, финансов отчет и искане за плащане.  Към момента всеки, който подава проект онлайн трябва да разполага с електронен подпис. Електронното кандидатстване ще претърпи развитие, така че да могат повече хора онлайн да работят по изготвянето на даден проект. Лекторът обърна внимание на възможността едно проектно предложение да се отчита от няколко лица с електронни подписи, както и няколко проекта да се отчитат с електронния подпис само на един човек. Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.