wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Технологично развитие и иновации, предприемачество, енергийна и ресурсна ефективност са сред основните направления за подкрепа от новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). Това стана ясно на провелата се от Областен информационен център-Сливен информационна среща на 30 април т.г. в партньорство с Областна администрация Сливен. Лекторът Николай Тодоров, експерт по европейско финансиране за малки и средни предприятия, представи на участниците последния вариант на Програмата. Очаква се финализирането на ОПИК и изпращането й в Европейската комисия за стартирането на официалните преговори да стане през месец юни. Програмата ще подкрепя сектори, които са експортно ориентирани, имат висока добавена стойност, имат потенциал за съживяване на регионалното и местно развитие в райони със забавен или отрицателен икономически ръст или са стартиращи и имат висока степен на иновативност. Във фокуса на новата оперативна програма са и финансовите инструменти, които се радват на голям интерес сред бизнеса. За приоритетна ос 1 „Предприемачество, експортен и производствен потенциал като основа за изпреварващ растеж" са отделени почти 72% от предвидените 1,413 млрд. евро по Програмата, а 25 % ще бъдат за финансиране на ос 2 „Енергийна и ресурсна ефективност". Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.