wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 май т.г. в зала 105 на Общинска администрация Сливен, в присъствието на инж. Кольо Милев - кмет на Община Сливен, официално бе представен филмът „Европейските фондове в област в Сливен", изготвен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен". Участие в събитието взеха още представители на местната администрация, образователни и културни институции, здравни заведения, фирми и неправителствени организации. Един от основните приоритети в дейността на Областен информационен център Сливен е събирането и популяризирането на „добри практики" и „научени уроци", свързани с успешното изпълнение на проекти по оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. В тази връзка в рамките на проекта бе изготвен филм и шест клипа, представящи 14 успешно приключени проекти на територията на област Сливен, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Проектите са финансирани от OП „Регионално развитие", ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и ОП „Развитие на човешките ресурси". Информацията за всеки един от проектите включва кадри от мястото на изпълнение, интервюта с представители на екипа за управление на проекта, интервюта с представители на целевите групи и участниците в проекта и други заинтересовани организации и граждани. С изработването и излъчването на филма и клиповете се очаква да се повиши информираността на широката общественост относно възможностите за кандидатстване по Европейските фондове и реализираните проекти в областта. Основната цел е да се предизвикат интереса и активността на организациите в област Сливен към кандидатстване за средства от европейските фондове през програмния период 2014-2020. Филмът „Европейските фондове в област в Сливен" бе представен и в общините Котел, Нова Загора и Твърдица в рамките на информационни събития, организирани в периода 27-29 май т.г. Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.