wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  На 27 и 28 май т.г. Областен информационен център-Сливен проведе информационна кампания на тема „Европейските фондове през периода 2014-2020". В срещите, които се осъществиха в Нова Загора, Твърдица, Котел и Сливен, участваха над 100 представители на общински администрации, читалища, социални и образователни институции, неправителствени организации, фирми и др. Гост-лекторите Станка Делчева и Мъгърдич Хулиян представиха последните варианти на седемте оперативни програми за периода 2014-2020 г. Целта на инициативата бе да запознае потенциалните бенефициенти със заложените приоритети за финансиране по оперативните програми през настоящия програмен период. И през този период за проектни идеи, свързани с опазването на околната среда и изграждането на транспортна инфраструктура, ще бъде отделен най-голям финансов ресурс в оперативните програми „Околна среда" и „Транспорт и транспортна инфраструктура". Оперативна програма „Региони в растеж" наследява досегашната ОП „Регионално развитие" и ще финансира интегрирани проекти за градско развитие, за подобряване на регионална образователна, здравна, социална и пътна инфраструктура, както и проекти в сферата на туризма.  Представителите на бизнеса пък ще имат възможност да разработват проектни предложения за внедряване на иновации в предприятията, модернизиране на технологичния парк и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност по ОП „Иновации и конкурентоспособност". Новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" ще се фокусира върху три приоритетни области: научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и активно включване. По програмата ще могат да кандидатстват широк кръг бенефициенти: МОН, училища, детски градини, университети, научни организации и институти, работодатели, неправителствени и браншови организации, общини, младежки организации и др. Мерки за опростяване на правилата за кандидатстване и финансиране, както и намаляване на административната тежест чрез отпадане на междинните звена, са основните промени, които се предвиждат по новата ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Програмата ще мобилизира европейските средства, за да насърчи търсенето на работна сила и подкрепи създаването на нови работни места във всички сектори на икономиката. Във фокуса на новата ОП „Развитие на човешките ресурси" ще попадат и дейности за стимулиране на малките и средни предприятия, гарантиране на младежката заетост, а също и продължаване на процеса на деинституционализация вече не само на деца, но и на възрастни. Общините отново ще могат да разработват проекти за повишаване на административния си капацитет и качеството на предоставяните услуги. Те, заедно с институциите в съдебната система, ще са основни бенефициенти на ОП „Добро управление". Тук са предвидени и мерки за предварителната подготовка за Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.   Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.