wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  Обновяване на градската среда, разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип, подобряване на образователната инфраструктура и предоставяне на социални услуги в дома за хора в неравностойно положение са част от проектите, които бяха представени във фотоизложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", организирана от Областен информационен център Сливен.  Целта на инициативата бе да се покажат добрите примери, които ще бъдат основа в работата на новите седем оперативни програми, които България ще изпълнява във времето до 2020 г.  Кампанията се реализира повсеместно и едновременно във всички 264 общини в цялата страна от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС. В рамките на инициативата, която се проведе през последната седмица на м. ноември, екипът на ОИЦ Сливен посети всеки един от общинските центрове, организирайки изложби и представяйки информация за постигнатото до момента с европейски средства. В отделните експозиции бяха включени успешни европейски проекти, реализирани по оперативните програми на България във времето 2007-2013 г.  Всички посетители имаха възможност да разгледат фотоси, визуализиращи проекти на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, на фирми, здравни и учебни заведения в региона.  Към 15 ноември т.г. в област Сливен има 76 приключени проекта на обща стойност 34 971 417 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), получена по линия на оперативните програми, е 28 000 202 лв.  Общините, неправителствени организации и бизнесът са реализирали общо 35 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси", възлизащи на 2 755 031 лв. Безвъзмездната помощ, предоставена от Програмата е 2 602 886 лв. По ОП „Конкурентоспособност" фирмите в региона са получили безвъзмездно финансиране от 10 256 400 лв., чрез които са реализирали проекти, свързани със закупуване на ново технологично оборудване, въвеждане на иновативен продукт в производството и др. Проектите на общинските администрации, финансирани по линия на ОП „Регионално развитие", са на стойност 14 006 918 лв. Средствата, предоставени от оперативната програма, са в размер на 13 930 035 лв.  По ОП „Околна среда" са реализирани два проекта в региона на обща стойност 986 721 лв., за които е получена 100% безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове. Информацията е по данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС /ИСУН/ към 15 ноември и е достъпна на адрес: http://umispublic.government.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=10020&list=1.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.