wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Финансовите средства по ОП „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 ще бъдат насочени към дейности, свързани с осигуряване на заетост, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.  Това стана ясно по време на провелата се на 18 декември т.г. информационна среща за представяне на Програмата, организирана съвместно от Областна администрация и Областен информационен център Сливен. Участие в събитието взеха заместник областните управители Веска Вълчева и Камен Костов, представители на общините, териториалните звена на централната държавна администрация, социално-икономически партньори и бизнеса. Гост-лекторът Васил Асенов, главен експерт към ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти" при Министерство на труда и социалната политика, запозна аудиторията с възможностите за финансиране по ОП РЧР, които ще се предоставят в периода до 2020 година.  За разкриването на нови работни места и осигуряването на по-висока и по-качествена заетост са предвидени 59% от бюджета на Програмата. Целта е да се гарантира заетост на трайно безработни и неактивни лица, на хора с нисък образователен ценз, както и на лица над 54 годишна възраст.  ОП РЧР ще предложи на търсещите работа и на работодателите подходящ пакет стимули, в т.ч. информация, посреднически услуги, ориентирани към заявките за свободни работни места обучения и стимули за намаляване на разходите за труд.  По инициативата „Младежка заетост" финансовият ресурс от близо 120 млн. евро ще бъде насочен към изпълнение на мерки за устойчива интеграция на пазара на труда на млади хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение. Новата ОП РЧР предвижда също целева подкрепа за премахване на институционалния модел на грижа и за развитие на междусекторни услуги за социално включване. Основен инструмент за постигане на тези цели е деинституционализацията на грижите за деца и възрастни хора.  За намаляване на високия риск от бедност и социално изключване са отделени 31% от бюджета на ОП РЧР. Средствата са насочени към интегриране на маргинализирани общности като ромите, хора с увреждания, деца, младежи и семейства в риск и други, нуждаещи се от подкрепа лица или групи.  Повече от 40 млн. евро ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, както и предоставянето на равни възможности и условия на труд. Стъпвайки на опита от програмен период 2007-2013, ОП РЧР ще оказва също подкрепа за транснационалното сътрудничество между организации от България и други държави членки на ЕС. От малки по мащаб инициативи за обмен на опит и добри практики, транснационалните проекти следва да послужат като основа за формулиране на ефективни и ефикасни политики на национално ниво. ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 е първата оперативна програма, която ще стартира в България за новата финансова рамка 2014-2020 г. на Европейския съюз. Програмата бе одобрена от Европейската комисия още в края на м. ноември т.г. Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.