wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24.03.2015 г. в залата на Областна администрация Сливен се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на областния управител на област Сливен Димитър Сяров.  В рамките на заседанието на Съвета управителят на Областен информационен център Сливен - Весела Омайникова представи данни за напредъка в усвояването на средства от Структурните и Кохезионен фонд в Югоизточния район за планиране, както и информация за ОП „Добро управление" 2014-2020. Яница Вушева - експерт „Комуникация, информация и логистика" презентира основните приоритети и дейности, които ще се финансират по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Участие в регионалния съвет взеха заместник-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) Иван Аспарухов, представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и социалните партньори, представители на НПО и на академичните среди - университети и колежи на територията на района.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.