wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проведе информационна среща в гр. Сливен

Информационното събитие бе част от националната кампания за популяризиране на условията за кандидатстване по първите процедури за подбор на проекти, които стартираха и се финансират по линия на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Организатор на срещата бе Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието и науката със съдействието на Областен информационен център Сливен.

Информационната инициатива премина при висок интерес от страна на представители на общини, образователни институции и неправителствени организации.

В рамките на събитието бяха представени схемите „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Операциите стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Настоящите процедури са насочени към постигане на устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

В рамките на първата операция ще бъдат подпомогнати деца от маргинализираните обществени групи чрез предоставяне на възможност за получаване на предучилищна подготовка и възпитание. Допустими кандидати за изпълнение на дейностите по тази процедура са общини, неправителствени организации и детски градини, както и общински училища с подготвителни групи.

Втората процедура ще се фокусира върху учениците от етническите малцинства, като целта е по-голям брой младежи да бъдат качествено включени в процеса на училищното образование. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват отново общини, неправителствени организации и училища, съгласно Закона за народната просвета.

За реализиране на целите и по двете схеми партньорството е задължително условие за кандидатстване. По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти.

Безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по линия на Оперативната програма за изпълнение на дейностите по процедурите, е 100%.

Проектните предложения по настоящите операции се предвижда да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg. Насоките за кандидатстване по процедурите са достъпни на адрес: http://sf.mon.bg/.

Продължава...

ОИЦ Сливен представи възможности за активиране и заетост на безработни лица по евро проекти

Областен информационен център (ОИЦ) Сливен проведе информационна среща с работодатели, представители на неправителствени организации, центрове за професионално обучение, социални партньори и читалища. В рамките на събитието бяха презентирани възможностите за…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Представители на малки и средни предприятия от Сливен се запознаха с възможностите за кандидатстване по първата отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"…

Продължава...

Национална кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ в област Сливен

  С празничен концерт по случай 9-ти май - Ден на Европа, Областен информационен център Сливен приключи националната кампания "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" и благодари на всички, които се…

Продължава...

„Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

В периода 16 март - 9 май 2015 г. в цялата страна се провежда национална кампания под надслов „Да създадем ЗАЕДНО България 2020", посветена на новите оперативни програми 2014-2020 г.…

Продължава...

Над 286 млн. евро инвестиции за научноизследователска и развойна дейност до 2020 година

Над 286 млн. евро са средствата, които ще се инвестират за подобряване на научноизследователската инфраструктура и развитие на иновациите, до 2020 година по новата оперативна програма „Наука и образование за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.