wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

„ЗАЕДНО можем повече“ – две години Областен информационен център Сливен

Под мотото „Заедно можем повече" Областният информационен център (ОИЦ)-Сливен отбеляза втората година от своето функциониране. На 25 март, в рамките на редовната пресконференция на ръководството на Община Сливен Весела Омайникова - Управител на ОИЦ, представи отчет за резултатите от дейността на Центъра през изминалите две години. Равносметката показва, че от м. март 2012 г., когато ОИЦ-Сливен стартира своята активна информационна дейност, до момента екипът на Центъра е посрещнал 1044 посетители. Предоставени са навременни и компетентни отговори на 1014 въпроса на граждани и потенциални бенефициенти. Най-честите въпроси, постъпили в Центъра, са свързани с възможностите за финансиране по Оперативните програми през новия период на програмиране 2014-2020 г. Интерес сред гражданите се отчита и във връзка с актуалните покани за кандидатстване за фирми от една страна, а от друга - за безработни лица с цел стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Проведени са 109 информационни срещи на територията на цялата област, в които са взели участие общо 2122 представители на различни целеви групи. Данните сочат още, че общественото доверие към информационните услуги, предоставяни от Центъра, расте във времето и ОИЦ Сливен се превръща в желан партньор и търсен източник на информация. През 2014 година Центърът ще продължи да организира информационни събития, семинари и обучения за възможностите, които предоставят Европейските фондове в България. Както и през изминалите две години, инициативите ще бъдат насочени към гражданите, бизнеса, публичния сектор, неправителствени организации и медии. Приоритет в работата на ОИЦ Сливен ще бъде също популяризиране на добри практики от успешно приключили проекти на територията на областта. Областен информационен център-Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Продължава...

Ученици от ПМГ „Добри Чинтулов” с интерес към европейските проекти

Колко са Оперативните програми, които България ще изпълнява през новия програмен период? Кои са европейските Структурни фондове? Кой е основният документ, който описва ролята и задачите на оперативните програми във…

Продължава...

Опростени правила за финансиране по новата ОП „Развитие на човешките ресурси“

Мерки за опростяване на правилата за кандидатстване и финансиране, както и намаляване на административната тежест чрез отпадане на междинните звена, са основните промени, които се предвиждат по новата ОП „Развитие…

Продължава...

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и местната ѝ структура бяха представени в Сливен

  Разследване на сигнали за нередности и установяване на злоупотреби при изпълнение на европейски проекти са сред основните задачи на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Повече информация за…

Продължава...

Нови възможности за финансиране в сферата на образованието и науката

  В рамките на две поредни срещи в края на месец февруари Областен информационен център-Сливен представи възможностите за кандидатстване и финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020,…

Продължава...

Европейските програми в подкрепа на младежкия успех

  Ученици от последен клас от професионални и средни образователни училища от Твърдица, Сливен и Нова Загора се запознаха с проектите на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси" и „Наука…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.