wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Изключителен интерес към европейски проект за студентски практики

Преподаватели и студенти от Факултет и колеж - Сливен към Технически университет - София се запознаха с условията и реда за кандидатстване по проект „Студентски практики". Това стана по време на провелата се днес информационна среща, организирана от Областен информационен център Сливен, в която взеха участие над 50 представители от висшето учебно заведение. Проектът "Студентски практики" се изпълнява от Министерство на образованието, младежта и науката по ОП „Развитие на човешките ресурси" в партньорство с всичките 51 висши училища в България. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички студенти в редовна и задочна форма на обучение, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не по-малко от 240 часа. Обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник. Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". За целите на изпълнение и управление на цялостния процес по реализация на студентските практики е създадена уеб-базирана система. Кандидатстването и обявяването на работни позиции става на адрес: http://praktiki.mon.bg. Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Продължава...

Среща за представяне на процедура „Внедряване на иновации в предприятията“

Областен информационен център Сливен проведе информационна среща за представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти „Внедряване на иновации в предприятията" по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013…

Продължава...

Новите моменти по проекта за енергийно обновяване на българските домове

Областен информационен център - Сливен запозна местните и регионални медии с новите моменти и напредъка по изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове" на територията на Югоизточен район за…

Продължава...

Младежка организация се запозна с дейността на ОИЦ Сливен

Областен информационен център Сливен се срещна с представители на Сдружение с нестопанска цел „Блян за романтика, цветя и космос". В младежката неправителствена организация членуват лица на възраст между 17 и…

Продължава...

ОИЦ Сливен представи добрите практики в областта

Областен информационен център Сливен популяризира добри практики и научени уроци от успешно реализирани проекти, финансирани по оперативните програми на територията на област Сливен. Това стана на информационна среща, която се…

Продължава...

Продължава информационната кампания за младежи

Кампанията, която включва поредица от инициативи под надслов „Младите хора и Кохезионната политика на ЕС", цели да информира младежите от професионалните гимназии в област Сливен за възможностите, които им предоставят…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.