wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23.7.2015г. и 24.7.2015г. Областен информационен център - Смолян представи пред  граждани, представители на бизнеса, административни структури и неправителствени организации актуалните процедури „Активни" и „Ново работно място" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. в общинските градове Доспат и Златоград.

Процедурата „Активни" си поставя за цел да идентифицира и мотивира младежи от 15 до 29- годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта с краен срок за подаване на проектни предложения 31 август 2015 г.

Схемата „Ново работно място 2015" предизвика по-голям интерес, тъй като дава възможност за създаване на устойчиви работни места за всички възрастови групи и хора в неравностойно положение. Крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата е 14 септември 2015 г.

Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.