wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30.7.2015г. в офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе информационна среща с представители на образователни и обучителни инстистуции, директори на училища, читалища и общинска администрация на тема : Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.

Целта на срещата  беше да се популяризира оперативната програма, да бъдат запознати научните, образователни и обучителни институции на регионално ниво, както и всички заинтересовани страни с възможностите, които се предоставят и предстоящите схеми по нея.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г. акцентира върху научните изследвания за почишаване на капацитета за иновации и конкурентноспособност, инвестиции в модерни научно-изследователски инфраструктури и оборудване. Друг важен акцент е повишаване мотивацията за учене през целия живот, чрез развиване на специфични знания, умения и компетентности. И не на последно място програмата насърчава социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация. Бенефициенти по конкретните цели на програмата могат да бъдат МОН, БАН, НАПОО, ДАЗД, висши училища, научни организации, училища и детски градини, читалища, общини, ресурсни центрове, работодатели. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.