wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 06.08.2015г. Областен информационен център - Смолян проведе информационна среща с административни структури, представители на бизнеса, образователни институции и други заинтересовани страни на тема: „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)".

Основната цел на срещата бе представяне на стъпките за електронно кадидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е проект , който се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ИСУН 2020 обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС независимо от тяхното местоположение на територията на Република България. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.