wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе европейска детска коледна работилница. В продължение на два часа деца от трети клас изработваха коледни сувенири и картички. С много забавления, шеги и закачки децата научиха за европейските фондове и за това как в обласните информационни центрове може да се получи информация за тях. Изработените коледни сувенири и картички ще бъдат изложени в центъра с благотворителна цел и всеки, който желае може да си закупи от тях, като средствата ще бъдат дарени за нуждаещи се деца.

ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.

 

За повече информация:

 

Областен информационен център – Смолян

4700 Смолян, бул. „България” 12

Тел.: 0301 888 05

E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.