wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Благодарение на активната и навременна работа на местните и регионални власти и ВиК Смолян, първата област, осъществила изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор е именно нашата. Това означава, че е окрупнила операторите и е осъществила и прединвестиционно проучване, с което са определени стратегическите инвестиции във водния сектор в региона. Подписаният първи в страната договор, през септември месец миналата година, между Асоциация по ВиК и ВиК оператора ще позволи стартирането на инвестиции по приоритетна ос "Води" на Оперативна Програма "Околна среда" и приложението на регионалният принцип при инвестициите във водния сектор – едно от основните изисквания на Брюксел за отпускането на европейско финансиране за инвестиции във ВиК инфраструктура.

Предвижда се в началото на 2017 г. да бъде открита процедура на директно предоставяне "ВиК инфраструктура Смолян", с пилотен бенефициент ВиК Смолян, с индикативен ресурс на процедурата 26 млн. лв.

Областен информационен център - Смолян припомня, че Водната реформа стартира през 2009 г. и все още не е завършила. Ако не приключи до края на 2016 г., е възможно Европейската комисия (ЕК) да разгледа възможността за спиране на финансирането за ВиК инвестициите в България. Ето защо, добрия пример на област Смолян е ключов за реализацията на водните инвестиции в страната.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.