wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21.01.2016г. в офиса на Областен информационен център – Смолян се проведе тематична среща с представители на ученическо общежитие – гр. Смолян за обсъждане на възможностите, които Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г предоставя. В рамките на срещата, заинтересованите участници идентифицираха с екипа на центъра своята роля и възможност за участие с проектни предложения в реализацията на програмата. Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 поставя акцент върху научните изследвания за почишаване на капацитета за иновации и конкурентноспособност, инвестирането в модерни научно-изследователски инфраструктури и оборудване, повишаването на мотивацията за учене през целия живот, чрез развиване на специфични знания, умения и компетентности, и не на последно място програмата насърчава социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.