wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19.02.2016 г., в рамките на „Ден на отворените врати“, Областен информационен център – Смолян посети производствена база за бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода „Михалково” в с. Михалково

Експертите на центъра направиха обиколка на производствената база, като първо посетиха мястото от което извира естествено газираната минерална вода с температура 24°С. След това проследиха пътя на водата до всички точки за последващо обработване и бутилиране. През цялото време екипът на ОИЦ – Смолян се наслаждаваше на отличното качество на производствения и работен процес на европейско ниво, удовлетвореността в очите на служителите, желанието за постигане на още цели и резултати и разбира се, на вълшебния вкус на ествествено газираната минерална вода „Михалково“.

Михалково АД, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, реализира проект насочен към постигането на основната цел на дружеството в средносрочен план - увеличаване на капацитета за бутилиране на минерална вода и подобряване на производствения процес в основните му технологични етапи – плакнене, пълнене и затваряне на бутилките минерална вода, етикиране и автоматично опаковане в стекове, както и палетизиране на готовата продукция при увеличаване на прецизността и производителността на тези основни за технологичния процес, операции. За постигането на тези цели, проектът включва дейности за подобряване на производствения процес, както и за повишаване на ресурсната ефикасност и ефикасност на производството чрез извършването на комплексна инвестиция за въвеждане на нова бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки с вместимост 0,5 л. и 1,5 л. Тези дейности ще осигурят увеличаване на производствения ни капацитет до 12 000 бутилки/час на база 0,5 л. и 8 000 бутилки/час на база 1,5 л., повишаване на производителността на цялостния процес на бутилиране, етикиране и опаковане на крайната продукция с 39,72 % като пряк резултат от инвестицията. Общата стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 1 665 657.00 лв., от които 849 485.07 лв. европейско и 149 909.13 лв. национално съфинансиране. Крайния срок за изпълнение на проекта е 23.03.2017 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.