wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 01 март 2016 г. (вторник) от 10,30 ч. в зала 201 на Областна администрация – Смолян, Областен информационен център (ОИЦ) – Смолян проведе информационна среща за представители на бизнеса.

Основна цел на срещата бе популяризиране на актуалните възожности за финансиране на бизнес инициативи с европейски средства за организации от област Смолян. Събитието бе открито от Управителя на Областен информационен център – Смолян, г-жа Андреана Трифонова, а г-н Андреан Петров – зам. областен управител на Област Смолян отправи приветствени слова към присъстващите. Експерт на ОИЦ - Смолян презентира основни акценти от актуални процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., а именно „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, а партньори от Бюро по труда – Смолян представиха информация за актуално финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В допълнение, г-жа Веселина Велчева, Регионален представител на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, разказа на присъстващите за функциите, дейностите и възможните сфери на взаимодействие с местния бизнес. В края на срещата присъстващите участници от страна на финансовите институции - Райфайзенбанк – Смолян, ОББ – Смолян и Сибанк – Смолян представиха управляваните от тях европейски финансови инструменти. Срещата приключи с дискусия по актуални теми и индивидуални консултации от страна на екипа на ОИЦ - Смолян

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.