wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Смолян взе участие в тематична конференция на тема „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, която се проведе в конферентната зала на РИОСВ - Смолян на 21 март 2016 г. Проявата бе организирана в рамките на проект „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област”, реализиран от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината” /ЦУРП/ - Смолян с партньорството на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян.
В рамките на конференцията стартира работата по създаването на Родопска конвенция за опазването на планината като инструмент за решаване на регионални проблеми в трансграничния регион. Дора Янкова, народен представител и зам.-председател на Групата за приятелство България – Норвегия защити необходимостта от такъв регулационен документ по модела на Алпийската и Карпатската конвенция. Острата необходимост от Родопска конвенция е продиктувана от налагащите се неблагоприятни тенденции: задълбочаващ се контраст в качеството на живот в сравнение с други райони, обезлюдяване и застаряване на населението, липсваща. Тя поздрави организаторите на конференцията за постигнатия голям интерес от участниците в осъществените дейности в Смолян, Девин, Могилица, Смилян, Борино, Барутин, Змеица.
Представянето на успешни бизнес модели в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на биологичното разнообразие бе друг акцент на конференцията. Примери от националната и международна практика бяха демонстрирани от Адриана Трифонова от името на Зорница Стратиева /Асоциация на парковете в България/. Към всеобщата констатация за неизползваните ресурси на Родопския регион бяха формулирани и основни пропуски – липсващи връзки между предприемачество, образование и научни изследвания, проблеми в качественото предлагане на местните продукти, отсъствие на маркетинг и реклама, трудна защита на гарантиран произход, невъзможност за конкурентност поради спецификата на планинското производство.
Регионалното измерение и проблеми за устойчивото развитие на планината бяха застъпени в презентацията на Радка Тунева, главен експерт „Регионално развитие” в Областна администрация – Смолян. За приложението на Закона за лечебните растения и контрола на регионално ниво говори експертът от РИОСВ Георги Георгиев. Темата за пчелите и биоразнообразието като част от актуалните проблеми за опазването на околната среда бе разработена от Михаела Йорданова от Сдружение „Диви Родопи” – Смолян. Екипът на Областен информационен център – Смолян представиха възможностите за финансиране на инициативи и проекти в сферата на околната среда и устойчивото развитие по оперативна програма „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони. Д-р Мони Турналиев, председател на УС на ЦУРП, се фокусира на стремежа да се търси устойчивост на започнатите дейности по реализирания от неправителствената организация проект. Председателят на УС на партньорската организация по проекта „Екосвят Родопи” Лидия Арсова представи финансиращия орган – Програмата за подкрепа на НПО в България, действаща по Финансов меморандум на ЕИП 2009 – 2015. Поставените теми предизвикаха активни дискусии сред участниците в конференцията – представители на различни организации и институции, на малкия бизнес, на неправителствени и браншови сдружения, научни работници, участници във фокус групите по проекта.
Присъстващите на конференцията се изказаха в подкрепа на създаването на Обществен форум като форма на комуникация с различни власти и държавни структури при поставянето, обсъждането и намирането на решения по важни за жителите на Смолянска област проблеми. Това е начин да се чуе гласът на гражданското общество, което активно да участва в развитието на местната общност. Ще се търсят подходи за изграждането на Обществен форум чрез инициативна група от граждани с активна обществена позиция.
Обобщение по поставените въпроси в презентациите и активно протеклите дискусии направи модераторът на конференцията Илия Годев, който акцентира на възможностите за продължаващо образование за устойчиво използване на ресурсите на планината.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.