wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 април 2016 г. (петък), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените врати“ в производствената база на минерална вода „Михалково“ – с. Михалково.
Експертите на центъра заедно с младежи, стажанти и предприемачи направиха обиколка на производствената база, като първо посетиха мястото, от което извира естествено газираната минерална вода с температура 24°С. Там те имаха възможността да я опитат от извора и да се убедят в нейната уникалност. След това проследиха пътя на водата до всички точки за последващо обработване и бутилиране. През цялото време гостите се наслаждаваха на отличното качество на производствения и работен процес на европейско ниво, удовлетвореността на служителите, желанието за постигане на още цели и резултати. Минерална вода „Михалково“ има два приключили проекта, финансирани със средства от ЕС, както и един текущ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, който е насочен към постигането на основната цел на дружеството в средносрочен план - увеличаване на капацитета за бутилиране на минерална вода и подобряване на производствения процес в основните му технологични етапи.
По време на посещението, изпълнителният директор на „Михалково“ АД – г-н Димитър Дългъчев сподели опита на управляваното от него дружество и положителния ефект, който средствата от Европейския съюз са оказали върху работата им. Той отбеляза, че най-важното за създаването на успешен проект е добрата идея. Г-н Дългъчев насърчи присъстващите да бъдат активната страна и да мислят в перспектива. Опитът, който са натрупали и виждайки постиженията, които постигат със средства по Оперативните програми, насърчава неговия екип в момента да подготвя още няколко проекта, с които да кандидатства.
На срещата господин Дългъчев и госпожа Войводова, която е ръководител на финансовия сектор и основният движещ фактор за създаването и успешната реализация на европейските проекти – представиха и вижданията си за опростяване на реда, по който се кандидатства по Оперативните програми на ЕС. Според тях системата все още е тромава и мудна и трябва задължително да се работи в тази посока.
Минерална вода „Михалково“ бе поканена да се включи и да представи продукцията си и в заключителното събитие на кампанията „Успешни заедно“, което ще се проведе на 9-ти май – Денят на Европа.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.