wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 април 2016 г. (вторник), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените врати“ в „Микони“ ООД – гр. Смолян.
Експертите на Областен информационен център – Смолян, заедно с журналисти, ученици от Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – гр. Смолян и директора на Гимназията, посетиха производствената база на „Микони“ ООД, където се запознаха с високотехнологичните процеси.
За учениците бе изключително вълнуващо да изгледат кратък филм, който представя работата на фирмата и след това да видят отблизо как се произвеждат пътни знаци, как се настройват и работят машините, както и прецизността, която се изисква по време на производствения процес.
По време на срещата ръководството на фирмата акцентира колко важна е връзката „бизнес – образование“ и насърчи учениците да се стремят да бъдат високообразовани и квалифицирани и да останат да работят в Смолян.
„Микони“ ООД е специализирана в производството на пътни знаци и сигнализация, метални конструкции и системи за укрепване, детайли и заготовки от листова ламарина. Фирмата предлага и услуги в сферата на високо технологичната обработка на ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и машинни елементи, които са широко приложими. „Микони“ ООД има приключил проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, като дори е отличен като най-успешен проект в категория „Технологична модернизация“ за 2013 г. от Управляващия орган на Оперативната програма. В момента фирмата има текущ проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. С проекта се предвиждат инвестиции в нови материални активи, чрез които се цели повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на компанията
По време на посещението, ръководството на „Микони“ ООД сподели опита на тяхната фирма в подготвянето и кандидатстването по проекти, финансирани със средства от ЕС, както и положителния ефект, който те са оказали върху работата им. Средствата, които са получили като бенефициенти по Оперативните програми са им позволили да разширят гамата на произвежданите от тях продукти, да увеличат експорта си и да бъдат конкурентни на местния и международните пазари.
На срещата ръководството на „Микони“ ООД представи и вижданията си за опростяване на реда, по който се кандидатства по Оперативните програми на ЕС. На база техния опит, те отчитат като недостатък от предишния програмен период трудната и бавна комуникация с Управляващите органи. Затова и приветстват възможностите, които предоставя системата ИСУН 2020, което съществено е улеснило комуникацията. Според тях системата трябва да се надгражда.
„Микони“ ООД бе поканена да се включи и в заключителното събитие на кампанията „Успешни заедно“, което ще се проведе на 9-ти май – Денят на Европа.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.