wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29.06.2016 г. /сряда/, Областен информационен център - Смолян се срещна с представители на смолянската „Камара на строителите“ за представяне на отворената процедура за кандидатстване „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Членовете на Камарата бяха запознати с изискванията към кандидатите, с допустимите дейности и разходи.

По време на срещата беше представена и другата актуална процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по която предприятията биха могли да въведат и сертифицират системи за управление и ИКТ базирани софтуери.

Всички оцениха срещата и последвалата дискусия като изключително полезни!

Областен информационен център – Смолян остава на разположение на всички, които се интересуват от финансиране със средства от ЕС!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.