wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 ноември 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационна среща в община Девин.
На информационнатая среща присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация и граждани. Присъстващите бяха запознати с актуалните процедури "Развитие на социалното предприемачество" по ОПРЧР и мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР. Бяха представени и процедурите, които предстоят през 2017 г. на база публикуваните проекти на Индикативни годишни работни програми.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.