wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 1 декември 2016 г., Областен информационен център – Смолян проведе информационна среща, посветена на предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г..

Присъстващите - представители на общинска и областна администрация – Смолян, културни институции и медии – получиха изчерпателна информация относно ролята на Съвета на Европейския съюз, какво означава една държава да председателства Съвета, какви са принципите на вземане на решения, как работят основните европейски институции.

Съветът на Европейския съюз е основен орган за вземане на решения и изразител на интересите на държавите-членки. Той е мястото, където се обсъждат и приемат законодателни актове и решения и се координират политиките за сключването на международни споразумения, за разработването на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, за приемането на бюджета съвместно с Европейския парламент.

България ще председателства Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г., като част от „тройката“ Естония-България-Австрия.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите, които България ще получи като Председател на Съвета на ЕС за популяризиране на културното, природното и историческото ни богатство.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.