wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13.02.2017 г. се проведе информационен ден за представяне на проект "Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази", изпълняван от "Родопи Еко Проджектс" ЕООД, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.. Проектът е финансиран на първ място в категория "Големи предприятия".
Общата сума на инвестицията е 2 996 987 лв., от които 50 % са безвъзмездна финансова помощ. С предоставената помощ ще се закупи и въведе в експлоатация оборудване, сред което 1 бр. челюстна трошачка, 1 бр. двудекова пресевна машина, 1 бр. конусна трошачка и др.
Главната цел на проекта е повишаване на иновационната дейност на "Родопи Еко Проджектс" в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" от ИСИС, чрез внедряване на иновативен процес в производствената дейност на предприятието. Дружеството разполага с Обогатителна фабрика "Ерма река", община Златоград, в която се преработват жилни и метасоматични руди.
Целта на проекта е:
- Максимално разкриване на рудните минерални фази;
- Максимално извличане на металите;
- Редуциране на тежки метали в крайния отпадък;
- Намаляване потреблението на електроенергия с 32 %.
Очаква се чрез изпълнението на проекта производителността на предприятието да нарасне с над 15 %, а нетните приходи от продажби с над 40 %, поради възможността за излизане на чужди пазари и повишаване на приходите на местния пазар.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.