wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 и 27 април 2017 г. Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Смолян и Борино, по време на които бяха представени предстоящите процедури до края на 2017 г..
Екипът на Центъра отговори на всички поставени въпроси, като жителите на общината имаха най-голям интерес към Програма за развитие на селските райони и възможностите, които тя предоставя.
След края на информационната среща в с.Борино, жителите на общината имаха възможността да се насладят на пътуващата изложба, представяща снимки на проекти - преди и след европейското финансиране.
Изложбата е част от Националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА", която се провежда от Мрежата от 28-те Областни информационни центъра в страната.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.