wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 април 2017 г. екипът на Областен информационен център - Смолян организира Ден на отворените врати в Общностен център - Смолян. По време на посещението, младежи от Смолян се запознаха с условията и услугите, които предоставя той.
Центърът е разкрит през 2014 г. в рамките на проект “Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция на социалното изключване”, финансиран по Проекта за социално включване, (Споразумение за финансиране № РД09-52/31.05.2011г., подписано между МТСП и Община Смолян) и предоставя услуги за семейства с деца от 0 до 7 г.. В резултат от изпълнението на проекта общо 1 127 деца и техните родители са получили здравна, психологическа, педагогическа и рехабилитационна подкрепа.
Отчитайки успеха на реализирания проект, както и нарастващата популярност на предлаганите от Общностния център - Смолян услуги, Община Смолян предприе необходимите мерки за осигуряване устойчивост на услугите и надграждане на постигнатите резултати.
Към настоящия момент Общностен център – Смолян продължава да функционира в рамките на проект № BG05M9OP001-2.004-0044-C01 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Обща цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст.
Целевите групи по проекта са:
1. Деца в риск от 0 до 7 г., които са от уязвимите етнически групи, в частност ромската общност; чиито родители са безработни; чиито родители получават социални помощи; са без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър; чиито родители не са здравно осигурени; не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа на деца; за които родителите не полагат достатъчно грижи; с увреждания; със здравословни проблеми
2. Родители на деца от 0 до 7 г., които са от уязвимите етнически групи, в частност ромската общност; получават социални помощи; безработни; родители на 3 и повече деца; бъдещи родители от уязвими групи; самотни родители; в рискова възраст; без или ниско образование; живеят в лоши жилищни условия; които не полагат достатъчно грижа за децата си, вкл. регистрирани в ДСП; родители на деца с увреждания; родители на деца със здравословни проблеми; здравно неосигурени родители; родители на деца във висок риск; деца и приемни семейства на децата; родители и деца, които не са преки бенефициенти по проекта.
Услугите, които Общностен център – Смолян предоставя са напълно безплатни и достъпни за всички жители на общината.
Организираният Ден на отворените врати е част от Националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.