wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.02.2018 г. се проведе информационен ден за изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на "Горубсо-Мадан" АД" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0160-C01/15.12.2017 г. 

Проектът е насочен към подобряване на енергийната ефективност и повишаване на производствения капацитет на "Горубсо-Мадан" АД чрез закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с нови машини за минната промишленост: подземни минни товарачи - 4 бр., универсални минни карети - 3 бр. и подземни минни камиони – 2 бр. Допълнително, проектът предвижда мерки за въвеждане автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр., система за оползотворяване на отпадна енергия - 1 бр., както и внедряване и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50 001. 

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 782 044.35 лв., от които 2 391 022.17 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 032 368.85 лв. европейско и 358 653.32 лв. национално съфинансиране) и  2 391 022.18 лв. собствено съфинансиране.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.