wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30.05.2018 г., от 14.00 ч., в Севриева къща в Етнографския ареален комплекс в Златоград ще се проведе информационен ден на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД, бенефициент по договор BG16RFOP002-1.001-0045-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет: „Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази“.

Проектът е свързан с повишаване на иновационната дейност в „Родопи еко проджектс“ ЕООД в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ от ИСИС чрез внедряване на иновативен процес в производствената дейност на предприятието посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на нови машини в практиката на дружеството, а именно:

 Челюстна трошачка - 1 брой;
 Двудекова пресевна машина - 1 брой;
 Ветрилообразен разпределител - 1 брой;
 Вибрационно разтоварващо съоръжение - 1 брой;
 Антиадхезионно разтоварващо съоръжение - 2 броя;
 Конусна трошачка - 1 брой;
 Металоуловител - 1 брой;
 Металодетектор - 1 брой;
 Лентов транспортьор вид 1 – 1 брой;
 Лентов транспортьор вид 2 – 1 брой;
 Лентов транспортьор вид 3 – 1 брой;

Заповядайте!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.