wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Местна инициативна група „Кирково-Златоград” обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките към Стратегията за ВОМР за територията на общините Кирково и Златоград.

Конкурсът се обявява на основание Решение на Управителния съвет № УС-2.27 от 03.07.2018 и Заповед № 3-05 /03.07.2018 г. на Председателя на УС на „МИГ Кирково-Златоград” и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-41/27.04.2018 г. на МИГ „Кирково-Златоград” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Заявленията за участие в конкурса се подават в срок до 31.07.2018 г. включително, по един от удобните за кандидатите начин - лично, по поща/куриер или по електронен път.

Подробна информация за конкурса, вкл. мерки от стратегията, изисквания към кандидатите, необходими документи за участие, ред за провеждане на конкурса, срок и начин на подаване на заявленията, може да намерите в Поканата за участие.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и Поканата за участие са публикувани на Интернет страницата на МИГ „Кирково-Златоград”:
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/…/120-2018-07-03-15-35…

За повече информация: Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел./ факс 03071/4205; ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.