wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Уважаеми младежи,

каним Ви да присъствате на организираното от Дирекция „Бюро по труда” – град Смолян съвместно с Община Смолян информационно събитие по Проект BG05M9OP001-1.017-001-C01 „Готови за работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, което ще се проведе на 09.08.2018 г. от 11:00 часа на площад Свобода, Стар Център

Участието ви в проект „Готови за работа”, ще даде възможност да се запознаете с посредническите услуги и възможностите за започване на работа, които предоставя Агенция по заетостта и нейните териториални поделения.

Ще ви очакваме!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.